Na trgu se srečujemo s številnimi oznakami, tako nacionalnimi kot privatnimi zaščitnimi, blagovnimi in trgovskimi oznakami. Za uporabo katerekoli od razpoložljivih oznak pa morajo vedno biti izpolnjene najmanj vse tiste zahteve, ki jih predpisuje evropska zakonodaja za ekološko kmetijstvo.

 

ekoloski_drz_znak

Zaščitni znak za označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oz. živila, ki se pridelujejo oz. pripravljajo po pogojih, določenih v Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil.

Zaščitni znak podeljuje:

Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana

na podlagi vloge pridelovalca oz. predelovalca kmetijskih pridelkov oz. živil, pridelanih oz. proizvedenih v RS.

Vloga mora vsebovati:

  • Identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oz. firma, naslov oz. sedež s hišno številko in enotno matično številko občana oz. matična številka);
  • Ime kmetijskega pridelka oz. živila, za katerega vlagatelj zaproša za zaščitni znak;
  • Dokazila, da izpolnjuje pogoje, predpisane v Pravilniku o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. RS, 58/01); dokazilo je v tem primeru CERTIFIKAT.

Državni zaščitni znak je možno pridobiti za ekološka živila, ki vsebujejo najmanj 50 % ekoloških sestavin slovenskega izvora. Uporaba državnega zaščitnega znaka je obvezna za tiste ekološke pridelke oz. živila, ki so posebej definirana na nacionalnem nivoju (kunci, gojena divjad, ekološka hrana v obratih javne prehrane).

ekoeu znak

Pogoji in način uporabe evropskega znaka za ekološko kmetijstvo je predpisan v Uredbi (ES) št. 834/2007, 25. člen in v Uredbi (ES) št. 889/2008, člen 57 in priloga XIZnak se vedno uporablja skupaj s šifro kontrolne organizacije in navedbo porekla

biodar

Biodar je kolektivna blagovna znamka za živila, ki so pridelana in predelana po standardih za ekološko kmetovanje Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. Biodar je prva slovenska registrirana blagovna znamka za označevanje živil iz kontrolirane ekološke pridelave v skladu z mednarodnimi standardi.

Standardi Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije za pridelavo in predelavo temeljijo na mednarodnih temeljnih standardih IFOAM. Usklajeni so z nacionalnimi predpisi in zakonodajo EU za ekološko kmetovanje, vendar so v posameznih zahtevah strožji od le-teh. Strožje zahteve dajejo živilom z oznako BIODAR večjo verodostojnost in zagotavljajo boljše jamstvo potrošnikom, s tem pa tudi boljši položaj ekološkim kmetom v okviru Zveze.

demeter

Demeter je mednarodna blagovna znamka za živila, ki so pridelana in predelana po standardih za biološko dinamično kmetovanje. Standardi Demeter se razlikujejo od nacionalnih in evropskih predpisov, saj so v posameznih zahtevah strožji od le-teh.

 

Če živilo ni primerno označeno, lahko inšpektor prepove nadaljni promet živila in izreče kazen v primeru kršitev pri označevanju živil. Nadzor nad splošnim označevanjem glede kakovosti živil opravlja Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).