11. November 2021 |
Objave in mediji

RAZPISANIH 500.000 EVROV ZA SPODBUJANJE NOVEGA SODELOVANJA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN PRAVNIH OSEB V SHEMAH KAKOVOSTI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je objavilo nov javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje 500.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti. MKGP si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes za vključitev v upravičene sheme kakovosti, s čimer se poveča dodana vrednost, potrošnikom pa jamči nadstandardna kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 19. 11. 2021 do vključno 20. 12. 2021, do 14:00 ure.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se financira iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Nepovratna javna sredstva se v ta namen zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

 1. zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
 2. zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Istra in proizvodi za vina iz sheme kakovosti zaščitena označba porekla: kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom, kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
 3. ekološka pridelava in predelava,
 4. zajamčena tradicionalna posebnost (gre za tuje izraze za seneno mleko): 
 • Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja,
 • Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra,  
 • Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno;
 1. sheme kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

 

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so naslednji:

 • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
 • od prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo tudi upravičenci, katerim je bil prvič  izdan certifikat že v letih 2017, 2018, 2019 in 2020,
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta (izdana odločba za neposredna plačila za leto 2021). 

Vnos in oddaja vloge na javni razpis:

Vnos bo potekal elektronsko v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP). Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za upravičenca so naslednji:

 • imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo,
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,
 • pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka in 
 • trženje proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

 

Višina sredstev in način izplačila:

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci lahko prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo in sicer za koledarsko leto pridobitve certifikata in še naslednja štiri koledarska leta, datum zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določen z uredbo je 30. 6. 2025. Če upravičenec prvič pridobi certifikat pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis. Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 /71/18, 157/20 in 61/21), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev. Vsebino javnega razpisa in podrobnejše informacije o podukrepu si lahko preberete na spletni strani skupne kmetijske politike (www.skp.si), informacije o javnem razpisu pa bodo dostopne tudi na info točkah programa razvoja podeželja.

 

*   *   *