IIntegrirana pridelava je naravi prijaznejši način pridelave od konvencionalnega, kjer se z rednim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov in natančno določenimi pravili kmetuje na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi. Integrirana pridelava je v Sloveniji najbolj razširjena nadzorovana shema kakovosti.
Integrirana pridelava pomeni za pridelovalce vpeljavo nadzorovanega sistema kmetovanja. Pridelovalec, ki se vključi v postopek certificiranja, se pridruži veliki skupini slovenskih kmetov, za katere veljajo vsem znana in enaka pravila pridelave. Pridelovalci, ki spoštujejo pravila določena s pravilniki in tehnološkimi navodili in so njihovi ukrepi s strani IKC UM prepoznani kot ustrezni, prejmejo certifikat, ki potrjuje skladnost pridelave.

V Sloveniji se izvaja shema integrirane pridelave za področje poljščin (IPP), sadja (IPS), grozdja (IPG) in zelenjave (IPZ)

Tehnologija pridelave, postopki kontrole in način označevanja so določeni z zakonodajo:

pravilniki o integrirani pridelavi in
tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo, ki jih vsako leto izda Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

Integrirana pridelava

Bistveni cilji integrirane pridelave so:

  • uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov,
  • pri varstvu rastlin je dana prednost naravnim ukrepom pred fitofarmacevtskimi ukrepi, pri čemer se doseže enak gospodarski učinek,
  • pridelava brez uporabe gensko spremenjenih organizmov,
  • nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev,
  • pospeševanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti z ustreznimi metodami varstva rastlin (biotično varstvo),
  • gnojenje z organskimi gnojili ima prednost pred gnojenjem z mineralnimi gnojili,
  • gnojenje in dognojevanje tal se izvaja na osnovi analiz in nitratnih testov; z namenom preprečevanje prehoda nitratov v podtalnico ter kopičenja nitratov v rastlinah,
  • kontrolirana pridelava in certificiranje pridelkov, kar daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo višjim standardom kakovosti.