Navodila za vodenje zapisov

Vodenje zapisov je ena od osnovnih zahtev, ki jih postavlja Uredba (EU) št. 834/2007 in Uredba (EU) št.: 889/2008, Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur.l.RS, št. 72/18 in 17/2019 popr.). Z rednim vodenjem evidenc v tem zvezku zapisov v celoti izpolnjujete zahteve omenjenih predpisov.
Uredba o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju Ur.l.RS št. 96/2014 v členu 6. navaja:« Če izvajalec ne vodi nobene evidence to pomeni hudo kršitev, katere posledica je zavrnitev izdaje oz. razveljavitev certifikata za vse kmetijske pridelke oz. živila.«

PDF verzija za tisk Obr. 8.7 ZZ EKO A

Zvezek zapisov shranite na dobro vidnem in dostopnem mestu, da vam bo vedno pri roki. Zapisovati začnete takoj (npr. vpišete število živali v hlevu na dan 25.1.2020 ali evidentirate dokup krmil, ki ste ga izvedli 25.1.2020,…). Za pomoč pri zapisovanju naj vam služijo nadaljnja navodila in predtiskani primeri (sivo obarvana polja) v preglednicah.

Vsi zapisi, ki jih morda že vodite, bodo pri kontroli upoštevani, vendar morajo zajemati vsa področja, ki so navedena v Zvezku zapisov. Podatkov ni treba podvajati. V primeru dokupov poleg zapisov shranjujte tudi vsa dokazila, kot so računi, dobavnice, potrdila,…, ki jih oštevilčite in v preglednici evidentirate kot »štev. priloge«, kjer je to zahtevano in smiselno.

Zapiski morajo biti na kmetiji vedno na vpogled. Stroški, ki nastanejo zaradi nedostopnosti ali pomanjkljivega vodenja zapisov, bremenijo kmetijo (npr. sankcija 3 – ponovna kontrola ali odvzem certifikata). Pomanjkljivo vodenje zapisov lahko vpliva tudi na določitev statusa pridelkov ali živali.

V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju Zvezka zapisov brez zadržkov pokličite IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM na telefonsko številko 02/613 08 31, -32.