Kontrola je

  • preverjanje dejanskega stanja v postopku predelave, pri skladiščenju in prodaji (pregled predelovalnega obrata, uporabljenih sestavin, skladišč, proizvodnih zapisov, evidenc)  in
  • ugotavljanje skladnosti s predpisi za ekološko kmetijstvo (kontrolno poročilo, določitev potrebnih ukrepov).

Vrste kontrol:

  1. Prva redna kontrola: popoln pregled enote (preverjanje izvora sestavin,  vhodnega skladišča, proizvodnega procesa in pretoka materiala, receptur, skladišča proizvodov, dokumentov, označevanja)
  2. Nadaljnje redne kontrole: temeljijo predvsem na oceni tveganja
  3. Ponovne kontrole: po potrebi, naključno

Kontrolne točke
A Prijava
Obr. 3.40/3.41 ter opis ukrepov, sprejetih z namenom upoštevanja Uredbe (ES) št. 834/2007 je veljaven, aktualiziran, navedeni podatki so točni in resnični.

B Prevzem kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora.
1 Podjetje preverja in vodi evidenco o certificiranih dobaviteljih
2 Prevzem ekoloških proizvodov je jasno in učinkovito ločen od prevzema konvencionalnih proizvodov.
3 Označbe prevzetih ekoloških proizvodov in/ali njihovih spremnih dokumentov vsebujejo naslednje podatke:
ime dobavitelja,
ime proizvoda,
dobavljena količina,
oznaka ekološkega statusa,
šifra kontrolne organizacije (KO).
4 Podatke, navedene na označbah prevzetega proizvoda, je pregledala za to pooblaščena oseba in so usklajeni s podatki v spremnih dokumentih (račun, dobavnica) oz. na dokumentih, prejetih ob uvozu prevzetega proizvoda.
V primeru napačnih oz. pomanjkljivih deklaracij na ekoloških izdelkih obrat ustrezno ukrepa.
5 KO je bila skladno z veljavnimi predpisi v naprej obveščena o uvozu blaga iz tretjih držav. Na vpogled so vsa ustrezna potrdila o uvozu blaga
6 Za proizvode rastlinskega in živalskega porekla, uvožene iz tretjih držav, je na vpogled ustrezen dokument/potrdilo o uvozu blaga iz tretjih držav – original v obliki pravilno izpolnjenega predpisanega obrazca.
Za izdelke, uvožene iz držav, ki niso navedene na seznamu tretjih držav, je poleg že omenjenega dokumenta/potrdila priloženo še uradno veljavno dovoljenje, izdano s strani pristojnega organa. Vodijo se tudi zapisi o transportni poti in prihodu uvoženega blaga.

C Skladiščenje, predelava in transport
7 KO ima dostop tudi v dislocirane enote, uslužnostne obrate in skladišča.
8 S primernim ločevanjem in/ali označevanjem je zagotovljena jasna identifikacija izdelkov v skladišču.
9 Zaščita in čiščenje skladišča je v skladu s prepisi.
10
Ekološki način proizvodnje je učinkovito ločen od konvencionalnega.
11 Obrat izvaja vse potrebne ukrepe za zagotovitev identifikacije šarže med in po predelovalnem procesu.
12 KO je vedno pravočasno obveščena o (a) začetku predelovalnega procesa, ko gre za periodično ekološko proizvodnjo, (b) prejetih reklamacijah/pritožbah ter (c) o spremembah v proizvodnem procesu.

D Dokumentacija, knjigovodstvo in preračun količinskega pretoka
13 Podjetje ustrezno vodi naslednje zapise:
Proizvodni program za vse izdelke,
Sezam surovin in dobaviteljev,
Količine
Recepture,
Seznam kupcev,
Prevzemi, izdaje in zaloga v skladišču
Proizvedene količine (proizvodni zapisi)
14 Podatki o količinskem pretoku, preverjeni na podlagi predloženih dokumentov.
15 Načrt oz. shema predelovalnega obrata ali obratov, vključno z vsemi prostori in enotami obrata, organigram, shema pretoka surovin so popolni in aktualizirani.

E Priprava receptur
16
Nepredelani rastlinski in živalski pridelki z označbo »ekološki« v celoti izvirajo iz certificirane ekološke pridelave.
17
Predelani rastlinski in živalski proizvodi, z označbo »ekološki« vsebujejo najmanj 95 % sestavin kmetijskega izvora iz ekološke pridelave.
18
Enaka sestavina kmetijskega izvora za pripravo določenega izdelka ni hkrati uporabljena v ekološki in konvencionalni kakovosti
19
V predelovalnem procesu so uporabljene le tiste konvencionalne sestavine kmetijskega izvora, ki so dovoljene v Uredbi (ES) 889/2008, priloga IX. oz. so izjemoma dovoljene s strani pristojnega organa (MKGP).
20
Proizvodi vsebujejo le tiste sestavine nekmetijskega izvora (aditive za živila), ki so dovoljene v Uredbi (ES) 889/2008, priloga VIII.
21
Proizvodi oziroma njihove sestavine niso bile izpostavljene ionizirajočemu sevanju.
22
Z naslednjimi ukrepi v obratu zagotavljajo proizvodnjo brez prisotnosti gensko spremenjenih organizmov:
Podpisana predpisana izjava dobavitelja o odsotnosti GSO.
Sprejeti so ustrezni ukrepi za preprečevanje onesnaženja z GSO in/ali njihovimi derivati.
Učinkovitost ukrepov se občasno preveri z ustreznimi laboratorijskimi analizami.
23
Pri razvojnih novostih in spremembah receptur se preverja usklajenost receptur in označb z veljavnimi predpisi.

F Označevanje ekoloških živi
24 Označbe ekoloških proizvodov in spremnih dokumentov vsebujejo naslednje podatke:
ime in naslov proizvajalca oz. pripravljalca ali izvoznika
označbo živila
neto količino
oznako o ekološkem statusu živila (»ekološko pridelano«, »iz kontrolirane ekološke pridelave«)
šifro KO, pristojne za kontrolo obrata, ki izvaja zadnjo stopnjo predelave živila.
25 Označevanje ekološkega živila je v skladu z veljavnimi predpisi (obvezne navedbe na živilih).
26 Oznaka organizacije za kontrolo IKC in certifikat se uporablja v skladu s pogoji, navedenimi v pogodbi.

G Sestava in priprava receptur ter označevanje pri krmi
27
Označbe na krmilih, surovinah za krmne mešanice, krmnih mešanicah, krmnih dodatkih in njihovih spremnih dokumentih vsebujejo naslednje podatke:
ime in naslov proizvajalca oz. pripravljalca
ime/označbo krme, surovine, krmne mešanice, dodatka
neto količino
oznako »ekološka krma« ali »krma, primerna za ekološko rejo« z deležem ekoloških sestavin
šifro KO, pristojne za kontrolo obrata, ki izvaja zadnjo fazo predelave krme.
28
Označevanje ekološke krme poteka v skladu z veljavnim predpisi.
29
Krma, surovine za krmne mešanice, krmne mešanice, krmni dodatki in predelovalni pripomočki, ki se uporabljajo v krmilih, ne smejo biti pridelani oz. predelani s pomočjo uporabe gensko spremenjenih organizmov (GSO) ali njihovih derivatov.
Z naslednjimi ukrepi v obratu zagotavljajo proizvodnjo brez prisotnosti gensko spremenjenih organizmov:
Podpisana predpisana izjava dobavitelja o odsotnosti GSO.
Sprejeti so ustrezni ukrepi za preprečevanje onesnaženja z GSO in/ali njihovimi derivati.
Učinkovitost ukrepov se občasno preveri z ustreznimi laboratorijskimi analizami.
30
Sestava receptur je v skladu z veljavnimi predpisi (Uredba ES št. 1804/1999).
31
Oznaka kontrolne organizacije IKC in certifikat se uporablja v skladu s pogoji, navedenimi v pogodbi.

Ne velja za trgovce, distributerje in uvoznike.